Το ρομπότ INDIGO αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου INDIGO - Interaction with Personality and Dialogue Enabled Robots, το οποίο συγχρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας»). Το ρομπότ έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ξεναγός και να διαδρά με τους επισκέπτες.

To ρομπότ είναι αποτέλεσμα ερευνητικής προσπάθειας τριών χρόνων και δεκάδων ερευνητών από πολλούς ευρωπαϊκούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες) αλλά και από ένα φορέα από τις ΗΠΑ.

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ